Các số công báo
Số Công báo số 10 , năm 2011 ngày 26/08/2011
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH LÀO CAI
18/08/2011 Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của bản Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND ngày 25/12/2009 của UBND tỉnh Lào Cai
11/08/2011 Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
10/08/2011 Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về hoạt động Công báo tỉnh Lào Cai
03/08/2011 Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong việc triển khai các họat động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai
02/08/2011 Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
13/07/2011 Chỉ thị số 14/CT-UBND của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý và bình ổn thị trường, giá cả trên địa bàn
12/07/2011 Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của bản Quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 23/5/2007 của UBND tỉnh Lào Cai
PHẦN VĂN BẢN KHÁC