Các số công báo
Số Công báo số 09 , năm 2011 ngày 28/06/2011
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH LÀO CAI
17/06/2011 Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 17/6/2011 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân trên địa bàn tỉnh
15/06/2011 Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 15/6/2011 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm tổ chức các kỳ thi phổ thông và tập huấn đội tuyển cấp tỉnh tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia
14/06/2011 Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 14/6/2011 của UBND tỉnh về tổ chức triển khai thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai
14/06/2011 Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 14/6/2011 của UBND tỉnh về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc họp, hội nghị và nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lào Cai
14/06/2011 Quyết định số 1448/QĐ-UBND ngày 14/6/2011 của UBND tỉnh V/v công bố danh mục văn bản do UBND tỉnh Lào Cai ban hành liên quan đến các cam kết của Việt Nam khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) từ ngày 01/10/1991 đến ngày 15/11/2010 hết hiệu lực thi hành
13/06/2011 Quyết định số 1446/QĐ-UBND ngày 13/6/2011 của UBND tỉnh V/v bãi bỏ văn bản do UBND tỉnh Lào Cai ban hành liên quan đến các cam kết của Việt Nam khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) từ ngày 01/10/1991 đến ngày 15/11/2010
17/05/2011 Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 17/5/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Lào Cai
12/05/2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 12/5/2011 của UBND huyện Văn Bàn ban hành quy chế làm việc của UBND huyện Văn Bàn
27/04/2011 Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 27/4/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai
22/04/2011 Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 22/4/2011 của UBND tỉnh về việc kiện toàn mạng lưới nhân viên thú y xã, phường, thị trấn và thú y thôn bản trên địa bàn tỉnh Lào Cai
PHẦN VĂN BẢN KHÁC