Các số công báo
Số Công báo số 05 , năm 2011 ngày 10/03/2011
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH LÀO CAI
22/02/2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc miễn phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
18/02/2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý các cửa khẩu tỉnh Lào Cai
17/02/2011 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc điều chỉnh phí tham quan danh lam thắng cảnh Sa Pa
16/02/2011 Quyết định số 315/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai năm 2011
28/01/2011 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về hoạt động chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
26/01/2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 3 bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND ngày 28/10/2008
26/01/2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai
20/01/2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh Lào Cai
14/01/2011 Chỉ thị số 01/2011/CT-UBND của UBND huyện Văn Bàn về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011
10/01/2011 Chỉ thị số 01/2011/CT-UBND của UBND tỉnh về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011
27/12/2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND của UBND huyện Bát Xát về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Dân tộc huyện Bát Xát
PHẦN VĂN BẢN KHÁC