Các số công báo
Số Công báo số 04 , năm 2011 ngày 28/02/2011
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH LÀO CAI
29/12/2010 Quyết định số 49/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về giá các loại đất, phân loại đất, phân khu vực đất và phân loại đường phố, vị trí đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2011
PHẦN VĂN BẢN KHÁC