Các số công báo
Số Công báo số 03 , năm 2011 ngày 12/02/2011
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH LÀO CAI
17/12/2010 Nghị quyết số 27/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2011
PHẦN VĂN BẢN KHÁC