Các số công báo
Số Công báo số 14 , năm 2007 ngày 20/09/2007
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH LÀO CAI
18/07/2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Văn Bàn về việc Phê chuẩn kết quả thực hiện mục tiêu phát triển KT – XH 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển KT – XH 6 tháng cuối năm 2007.
18/07/2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Văn Bàn về việc Chuyển kết dư ngân sách năm 2006 sang thu ngân sách năm 2007
18/07/2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Văn Bàn về việc Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2006
18/07/2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Văn Bàn về việc phê chuẩn thoả thuận của thường trực HĐND huyện với UBND huyện Văn Bàn giữa 2 kỳ họp
UBND TỈNH LÀO CAI
11/09/2007 Quyết định số 67/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước tỉnh Lào Cai.
07/09/2007 Quyết định số 66/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành chính sách xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
22/08/2007 Quyết định số 65/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Qui chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
22/08/2007 Quyết định số 64/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Qui định về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và xếp chế độ phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước.
16/08/2007 Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND của UBND huyện Văn Bàn về việc ban hành chương trình hành động của UBND huyện về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC