Các số công báo
Số Công báo số 13 , năm 2007 ngày 10/09/2007
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH LÀO CAI
15/08/2007 Quyết định số 63/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành quy định Chính sách xã hội hoá trong lĩnh vực văn hoá trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
10/08/2007 Quyết định số 62/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành lệ phí cấp phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
10/08/2007 Quyết định số 61/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành lệ phí cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất, lệ phí cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
10/08/2007 Quyết định số 60/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
10/08/2007 Quyết định số 58/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
10/08/2007 Quyết định số 57/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
10/08/2007 Quyết định số 56/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành lệ phí cấp xép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
09/08/2007 Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định về quản lý, khai thác, bảo dưỡng và sửa chữa các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
09/08/2007 Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy đinh chính sách khuyến khích phát triển tiểu - thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
08/08/2007 Quyết định số 53/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định chính sách cho vay vốn hồ trợ hộ nghèo chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
08/08/2007 Quyết định số 52/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển kinh tế lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
08/08/2007 Quyết định số 51/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
08/08/2007 Quyết định số 50/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành lệ phí cấp phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
08/08/2007 Quyết định số 49/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
08/08/2007 Quyết định số 48/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành lệ phí hộ khẩu, lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
08/08/2007 Quyết định số 47/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành phí thẩm định kết quả đấu thầu trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
08/08/2007 Quyết định số 46/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành phí qua đò trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
08/08/2007 Quyết định số 45/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc điều chỉnh mức thu phí chợ quy định tại Khoản 3, Điều 1, Quyết định số 14/2006/ QĐ – UBND ngày 03/3/2006 của UBND tỉnh Lào Cai.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC