Các số công báo
Số Công báo số 12 , năm 2007 ngày 30/08/2007
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH LÀO CAI
30/07/2007 Nghị quyết số 34/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Sa Pa về việc Phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện Sa Pa năm 2006
30/07/2007 Nghị quyết số 33/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Sa Pa về việc Phê chuẩn điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2007.
30/07/2007 Nghị quyết số 32/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Sa Pa về việc Phê chuẩn kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007.
30/07/2007 Nghị quyết số 68/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Thắng về việc Điểu chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006 – 2010 của thị trấn Tằng Loỏng huyện Bảo Thắng
30/07/2007 Nghị quyết số 67/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Thắng về việc Điểu chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006 – 2010 của thị trấn Nông trường Phong Hải huyện Bảo Thắng
30/07/2007 Nghị quyết số 66/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Thắng về việc Điểu chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006 – 2010 của thị trấn Phố Lu huyện Bảo Thắng
30/07/2007 Nghị quyết số 65/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Thắng về việc Điểu chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006 – 2010 của huyện Bảo Thắng
30/07/2007 Nghị quyết số 64/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Thắng về việc Thông qua báo cáo tình hình thực hiện ATGT 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện công tác ATGT 6 tháng cuối năm 2007.
30/07/2007 Nghị quyết số 63/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Thắng về việc Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2006
30/07/2007 Nghị quyết số 62/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Thắng về việc Thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm; Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007; Điều chỉnh dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2007.
30/07/2007 Nghị quyết số 61/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Thắng về việc Phê chuẩn kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm. Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007của huyện Bảo Thắng.
30/07/2007 Nghị quyết số 60/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Thắng về việc Thông qua các báo cáo kết quả giám sát 6 tháng đầu năm 2007 của Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện Bảo Thắng.
30/07/2007 Nghị quyết số 59/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Thắng về việc Thông qua kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, phương hướng 6 tháng cuối năm 2007 của HĐND huyện Bảo Thắng.
09/07/2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Si Ma Cai về việc phê chuẩn kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2007.
09/07/2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Si Ma Cai về việc Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2006.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC