Các số công báo
Số Công báo số 11 , năm 2007 ngày 25/08/2007
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH LÀO CAI
03/08/2007 Quyết định số 44/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định chính sách xã hội hoá trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
03/08/2007 Quyết định số 43/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định chính sách xã hội hoá trong lĩnh vực thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
01/08/2007 Quyết định số 42/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành phí sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
01/08/2007 Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 500/2004/ QĐ – UB ngày 08/9/2004 của UBND tỉnh về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
01/08/2007 Quyết định số 40/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
01/08/2007 Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nươc dưới đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
01/08/2007 Quyết định số 38/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất, khai thác sử dụng nước mặt, xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
01/08/2007 Quyết định số 37/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
31/07/2007 Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2007 tỉnh Lào Cai
PHẦN VĂN BẢN KHÁC