Các số công báo
Số Công báo số 10 , năm 2007 ngày 20/08/2007
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH LÀO CAI
25/07/2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bát Xát về việc Phê chuẩn kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2007; Phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2007; Điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách lần 1 năm 2007 (Từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 7 năm 2007)
25/07/2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bát Xát về việc Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2006
25/07/2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bát Xát về việc Phê chuẩn kết quả thoả thuận của Thường trực HĐND huyện với UBND huyện giữa 2 kỳ họp.
20/07/2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố giai đoạn 2007 – 2010.
20/07/2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc Phê chuẩn một số nội dung không thuộc thẩm quyền ban hành tại Nghị quyết số 13/2006/NQ-HĐND ngày 25/12/2006 của HĐND thành phố.
20/07/2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc Thông qua phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 2006 – 2010 của thành phố Lào Cai.
20/07/2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của HĐND thành phố về các biện pháp, giải pháp đẩy mạnh xã hội hoá trên một số lĩnh vực giai đoạn 2007 – 2010 của thành phố Lào Cai.
20/07/2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc Phê chuẩn giải pháp phát triển trồng rừng, nâng cao hiệu quả kinh tế lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và chăn nuôi thành phố Lào Cai giai đoạn 2007 - 2010
20/07/2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2006.
20/07/2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc Phê chuẩn kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007. Điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách; đầu tư xây dựng cơ bản nguồn NQQH năm 2007.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC