Các số công báo
Số Công báo số 09 , năm 2007 ngày 15/08/2007
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH LÀO CAI
16/07/2007 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn việc điều chỉnh bổ sung biên chế sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm học 2007 - 2008
16/07/2007 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn việc điều chỉnh, bổ sung chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2007 của HĐND tỉnh Lào Cai
16/07/2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn phương án sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và ban hành mới một số loại phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh Lào Cai.
16/07/2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Thông qua Chính sách khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
16/07/2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Thông qua một số Chính sách khuyến khích phát triển kinh tế lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
16/07/2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Thông qua một số Chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp và Chính sách cho vay vốn hỗ trợ người nghèo trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
16/07/2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Thông qua Chính sách xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao.
16/07/2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn Quy định về quản lý, khai thác, bảo dưỡng và sửa chữa các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
16/07/2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn kết quả thoả thuận của Thường trực HĐND với UBND tỉnh giữa kỳ họp thứ 8 và kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh.
16/07/2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - Xã hội tỉnh Lào Cai giai đoạn 2006-2020
16/07/2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn kết quả thực hiện mục tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2007; điều chỉnh một số chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội, dự toán ngân sách, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2007.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC