Các số công báo
Số Công báo số 08 , năm 2007 ngày 10/08/2007
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH LÀO CAI
17/07/2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bắc Hà về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu, kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2007 và giao kế hoạch hỗ trợ sản xuất thuộc nguồn vốn chương trình 135 năm 2006 chuyển sang năm 2007.
17/07/2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bắc Hà về việc thông qua phương án quy hoạch đặt tên đường phố Trung tâm thị trấn Bắc Hà và các vùng phụ cận.
17/07/2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bắc Hà về phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối 2006-2010 huyện Bắc Hà.
17/07/2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bắc Hà về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2007.
17/07/2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bắc Hà về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2006.
17/07/2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bắc Hà về việc phê chuẩn kết quả thực hiện nhiệm vụ mục tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội 6 tháng cuối năm 2007.
UBND TỈNH LÀO CAI
24/07/2007 Quyết định số 35/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc chuyển việc thu phí sang bán vé dịch vụ tham quan tại điểm du lịch Cát Cát - huyện Sa Pa
23/07/2007 Quyết định số 34/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định một số điểm thực hiện hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
11/07/2007 Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của hệ thống Kiểm lâm tỉnh Lào Cai
10/07/2007 Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lào Cai
03/07/2007 Chỉ thị số 09/2007/CT - UBND của UBND huyện Bát Xát về việc triển khai thực hiện Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính Phủ “ Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký” trên địa bàn huyện.
27/06/2007 Chỉ thị số 08/2007/CT - UBND của UBND huyện Bảo Thắng về việc xây dựng kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước huyện Bảo Thắng năm 2008.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC