Các số công báo
Số Công báo số 07 , năm 2007 ngày 15/07/2007
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH LÀO CAI
05/07/2007 Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối vơí các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
05/07/2007 Quyết định số 30/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về chính sách ưu đãi đầu tư vào các khu kinh tế trọng điểm thuộc khu Kinh tế cửa khẩu Lào Cai.
05/07/2007 Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành đơn giá và quy định về nộp tiền san tạo mặt bằng, tiền thuê đất tại các khu kinh tế trọng điểm thuộc khu Kinh tế cửa khẩu Lào Cai.
04/07/2007 Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định về phong trào thi đua thực hiện công tác Thương binh, liệt sỹ, người có công và phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa” trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
29/06/2007 Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Bổ sung phân loại đường phố; điều chỉnh, bổ sung giá đất đô thị, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, đất nông, lâm nghiệp, đất ở và khu vực đất nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
14/06/2007 Quyết định số 370/2007/QĐ-UBND của UBND thành phố về việc ban hành quy định tạm thời quản lý hoạt động các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung.
14/06/2007 Quyết định số 369/2007/QĐ-UBND của UBND thành phố về việc Ban hành quy chế làm việc của Ban chỉ huy quân sự xã (phường)
PHẦN VĂN BẢN KHÁC