Các số công báo
Số Công báo số 05 , năm 2007 ngày 15/05/2007
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH LÀO CAI
07/05/2007 Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về phong trào thi đua Chuyển dịch cơ cấu kinh tế và xoá đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn (2007 – 2010).
07/05/2007 Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về phong trào thi đua Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
07/05/2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về phong trào thi đua Phát triển sự nghiệp Giáo dục, Đào tạo và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
07/05/2007 Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về phong trào thi đua Thực hiện công tác Dân số, Gia đình và Trẻ em trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
13/04/2007 Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về phong trào thi đua Thu, nộp ngân sách nhà nước giai đoạn (2007 – 2010) trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
13/04/2007 Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về phong trào thi đua Vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
13/04/2007 Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về phong trào thi đua Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC