Các số công báo
Số Công báo số 04 , năm 2007 ngày 06/04/2007
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH LÀO CAI
02/04/2007 Chỉ thị số 02/2007/CT- UBND của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
28/03/2007 Quyết định số 12/2007/ QĐ- UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế tạm thời quản lý Công giao tiếp điện tử Lào Cai
21/03/2007 Quyết định số 11/2007/ QĐ- UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về quản lý đầu tư, thực hiện các dự án Phát triển kinh tế-xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010 (gọi tắt là Chương trình 135 giai đoạn II) trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
19/03/2007 Quyết định số 10/2007/ QĐ- UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh Lào Cai.
16/03/2007 Quyết định số 126/2007/QĐ-UBND của UBND thành phố về việc Ban hành Quy định về tiếp nhận, cập nhật, lưu trữ tài liệu quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Lào Cai.
16/03/2007 Quyết định số 125/2007/QĐ-UBND của UBND thành phố về việc Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Lào Cai.
07/02/2007 Quyết định số 07/2007/ QĐ- UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế giám sát, đánh giá và thông tin phản hồi trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
02/02/2007 Chỉ thị số 05/2007/CT - UBND của UBND huyện Bát Xát về việc tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC