Các số công báo
Số Công báo số 16 , năm 2008 ngày 05/12/2008
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH LÀO CAI
11/09/2008 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khoá XIII
11/09/2008 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Thông qua Đề án thành lập Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai
UBND TỈNH LÀO CAI
21/11/2008 Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định công tác kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
14/11/2008 Quyết định số 59/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về thực hiện kiến cố hoá kênh mương nội đồng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
13/11/2008 Quyết định số 3424/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Công bố danh mục văn bản QPPL do UBND tỉnh Lào Cai ban hành từ ngày 01/10/1991 đến ngày 30/6/2008 thuộc lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, biên giới hết hiệu lực thi hành.
06/11/2008 Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
05/11/2008 Quyết định số 57/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về chính sách ưu đãi đầu tư tại khu Kinh tế cửa khẩu Lào Cai
14/10/2008 Quyết định số 617/2008/QĐ-UBND của UBND thành phố về việc Ban hành Quy định công nhận các danh hiệu nếp sống văn hoá trên địa bàn TP Lào Cai
PHẦN VĂN BẢN KHÁC