Các số công báo
Số Công báo số 14 , năm 2008 ngày 20/10/2008
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH LÀO CAI
23/07/2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc Phê chuẩn danh mục vốn đầu tư từ nguồn NQQH năm 2008, cơ chế thưởng nguồn thu tiền sử dụng đất cho các xã, phường giai đoạn 2008 - 2010.
UBND TỈNH LÀO CAI
15/10/2008 Quyết định số 50/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định thời quản lý, sử dụng sổ theo dõi hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
10/10/2008 Quyết định số 49/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế tạm thời quản lý hoạt động xuất, nhập cảnh qua các cửa khẩu biên giới thuộc Khu Kinh tế cửa khẩu Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
10/10/2008 Quyết định số 48/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai.
10/10/2008 Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai
08/10/2008 Quyết định số 2906/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc đính chính Quyết định số 62/2006/QĐ – UBND ngày 18/7/2006 của UBND tỉnh
07/10/2008 Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc thực hiện trình tự đầu tư xây dựng các dự án có quy mô đơn giản và có tổng mức đầu tư dưới 500 triệu đồng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
23/09/2008 Chỉ thị số 04/2008/CT-UBND của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh phong trào chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp
17/09/2008 Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc quy định mức chi đảm bảo công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
17/09/2008 Quyết định số 44/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ cơ sở tham gia học tập tại các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
17/09/2008 Quyết định số 43/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về thu thuỷ lợi phí và phí sử dụng nước (tiền nước) trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
16/09/2008 Quyết định số 42/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
16/09/2008 Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành lệ phí Chứng minh thư nhân dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
12/09/2008 Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Sửa đổi, bổ sung một số Điều, khoản của “Quy định một số điểm cụ thể về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai” ban hành kèm theo Quyết định số 18/2008/ QĐ – UBND ngày 10/6/2008 của UBND tỉnh Lào Cai.
11/09/2008 Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định về công tác quản lý, phát triển trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC