Các số công báo
Số Công báo số 13 , năm 2008 ngày 15/09/2008
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH LÀO CAI
23/07/2008 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc thông qua cơ chế hỗ trợ vốn phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo bền vững trên địa bàn 02 xã Tả Phời, Hợp Thành giai đoạn 2008 - 2010.
23/07/2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc phê chuẩn kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008.
18/07/2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Bắc Hà về việc phê chuẩn kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 thắng cuối năm 2008.
UBND TỈNH LÀO CAI
03/09/2008 Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai.
20/08/2008 Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về mức chi hỗ trợ cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
18/08/2008 Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và ngăn chặn nhập lậu động vật, sản phẩm động vật qua biên giới.
05/08/2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND của UBND huyện Bắc Hà về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Bắc Hà.
05/08/2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND của UBND huyện Bảo Thắng về việc ban hành Chương trình hành động của UBND huyện Bảo Thắng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC