Các số công báo
Số Công báo số 13 , năm 2009 ngày 05/11/2009
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH LÀO CAI
28/10/2009 Quyết định số 33/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lào Cai
28/10/2009 Quyết định số 32/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Sửa đổi, bổ sung một số Quy định của Quy chế tạm thời quản lý hoạt động xuất, nhập cảnh qua các cửa khẩu biên giới thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-UBND ngày 10/10/2008 của UBND tỉnh Lào Cai
23/10/2009 Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự trong Khu Thương mại - Công nghiệp Kim Thành tỉnh Lào Cai
20/10/2009 Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND ngày 21/7/2009 của UBND tỉnh Lào Cai
19/10/2009 Quyết định số 3283/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc công bố hoạt động của Khu Thương mại - Công nghiệp Kim Thành thuộc Khu Kinh tế cửa khẩu Lào Cai
05/10/2009 Quyết định số 3123/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Quy định cụ thể về hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
02/10/2009 Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh Lào Cai
17/07/2009 Quyết định số 668/2009/QĐ-UBND của UBND thành phố về việc Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép xây dựng các công trình thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Lào Cai
PHẦN VĂN BẢN KHÁC