Các số công báo
Số Công báo số 13 , năm 2010 ngày 02/11/2010
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH LÀO CAI
05/10/2010 Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế quản lý và khai thác sử dụng Mạng thông tin tỉnh Lào Cai
05/10/2010 Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế quản lý hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Lào Cai
05/10/2010 Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
30/09/2010 Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đoàn đi nước ngoài, đoàn nước ngoài, đoàn quốc tế vào làm việc trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 71/2007/QĐ-UBND ngày 19/10/2007 của UBND tỉnh Lào Cai
22/09/2010 Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lào Cai
21/09/2010 Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc với các cơ quan, đơn vị của tỉnh Lào Cai, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế do các cơ quan, đơn vị của tỉnh Lào Cai tổ chức, phối hợp tổ chức và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
13/09/2010 Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai
PHẦN VĂN BẢN KHÁC