Các số công báo
Số Công báo số 02 , năm 2007 ngày 29/01/2007
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH LÀO CAI
18/12/2010 Quyết định số 89/2006/ QĐ- UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Thương maị và Du lịch tỉnh Lào Cai
06/12/2010 Quyết định số 88/2006/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai.
06/12/2010 Quyết định số 87/2006/QĐ - UBND của UBND tỉnh về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương giai đoạn 2007 - 2010
06/12/2010 Quyết định số 85/2006/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc công bố hết hiệu lực của Quyết định số 258/2001/ QĐ- UB ngày 13/8/2001 về việc huy động lao động công ích hàng năm trên địa bàn tỉnh Lào Cai
29/12/2006 Quyết định số 94/2006/QĐ- UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Phí Thư viện trên địa bàn tỉnh Lào Cai
29/12/2006 Quyết định số 95/2006/QĐ- UBND của UBND tỉnh về việc ban hành phí An ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Lào Cai
28/12/2006 Quyết định số 93/2006/QĐ- UBND của UBND tỉnh về việc ban hành bộ đơn giá công trình, Lập bản đồ hiện trạng mạng lưới giao thông tỉnh Lào Cai.
26/12/2006 Quyết định số 90/2006/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Điều chỉnh mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn tỉnh Lào Cai.
26/12/2006 Quyết định số 91/2006/QĐ- UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh Lào Cai.
26/12/2006 Quyết định số 92/2006/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Lào Cai.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC