Các số công báo
Số Công báo số 01 , năm 2007 ngày 25/01/2007
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH LÀO CAI
06/12/2010 Nghị quyết số 38/NQ – HĐND của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Dân tộc, HĐND tỉnh khoá XIII, nhiệm kỳ 2004 – 2009
06/12/2010 Nghị quyết số 37/ NQ – HĐND của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh khoá XIII, nhiệm kỳ 2004 – 2009
06/12/2010 Nghị quyết số 36/NQ – HĐND của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó trưởng ban và thành viên Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh khoá XIII, nhiệm kỳ 2004 – 2009.
06/12/2010 Nghị quyết số 35/2006/NQ – HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn thoả thuận của TT HĐND tỉnh với UBND tỉnh giữa 2 kỳ họp trình kỳ hợp thứ 8
06/12/2010 Nghị quyết số 34/2006/NQ – HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2007
06/12/2010 Nghị quyết số 33/2006/NQ – HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn chương trình giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2007
06/12/2010 Nghị quyết số 32/2006/NQ – HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn Phương án sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và ban hành mới về thu một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
06/12/2010 Nghị quyết số 31/2006/NQ – HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn tỉnh Lào Cai.
06/12/2010 Nghị quyết số 30/2006/NQ – HĐND của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn tổng biên chế sự nghiệp và thông qua tổng biên chế hành chính tỉnh Lào Cai năm 2007.
06/12/2010 Nghị quyết số 29/ 2006/ NQ- HĐND của HĐND tỉnh Phê chuẩn định mức dự toán chi thường xuyên; phân bổ nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm ( %) phân chia nguồn thu ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương; thời kỳ ổn định ngân sách địa phương; thời gian quyết định dự toán, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương giai đoạn 2007 - 2010
06/12/2010 Nghị quyết số 28/2006/ NQ- HĐND của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn Dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, dự toán thu – chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2007.
06/12/2010 Nghị quyết số 27/2006/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2005
06/12/2010 Nghị quyết số 26/2006/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2006, phương hướng phát triển kinh tế – xã hội, kế hoạch đầu tư năm 2007.
06/12/2010 Nghị quyết số 39/NQ – HĐND của HĐND tỉnh về việc cho thôi làm nhiệm vụ địa biểu HĐND tỉnh Lào Cai, khoá XIII, nhiệm kỳ 2004 – 2009.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC