Các số công báo
Số Công báo số 12 , năm 2008 ngày 29/08/2008
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH LÀO CAI
25/07/2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Sa Pa về việc Phê chuẩn Đề án chống tảo hôn trong cộng đồng các dân tộc huyện Sa Pa, giai đoạn 2007-2010
25/07/2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Sa Pa về việc Phê chuẩn kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008
17/07/2008 Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc kiện toàn mạng lưới nhân viên thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
17/07/2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn và Bảo vệ dân phố tỉnh Lào Cai.
17/07/2008 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và ban hành mới một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
17/07/2008 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về thông qua kết quả phân loại đơn vị hành chính tỉnh Lào Cai.
17/07/2008 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai năm học 2008 - 2009.
17/07/2008 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kinh tế và Ngân sách, HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIII.
17/07/2008 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách, HĐND tỉnh Lào Cai khoá XII.
17/07/2008 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Trưởng ban Dân tộc, HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIII.
17/07/2008 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Trưởng ban Pháp chế, HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIII. Nghị quyết số /2008/NQ-HĐNDngày 17/7/2008 của HĐND tỉnh Lào Cai
10/07/2008 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIII.
10/07/2008 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIII.
UBND TỈNH LÀO CAI
13/08/2008 Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc kiện toàn mạng lưới thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
08/08/2008 Quyết định số 35/2008/QĐ - UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định một số điểm thực hiện hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
31/07/2008 Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Điều chỉnh, bổ sung chế độ phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn và Bảo vệ dân phố tỉnh Lào Cai
31/07/2008 Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố thuộc tỉnh Lào Cai
PHẦN VĂN BẢN KHÁC