Các số công báo
Số Công báo số 11 , năm 2008 ngày 12/08/2008
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH LÀO CAI
18/07/2008 Nghị quyết số 79/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Thắng về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2007.
18/07/2008 Nghị quyết số 78/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Thắng về phê chuẩn kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2008; Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 của huyện Bảo Thắng.
18/07/2008 Nghị quyết số 77/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Thắng về thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008; Điều chỉnh dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư năm 2008.
UBND TỈNH LÀO CAI
23/07/2008 Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai.
18/07/2008 Quyết định số 1994/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND ngày 04/01/2008 của UBND tỉnh Lào Cai về việc quy định một số nội dung về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
17/07/2008 Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế phối hợp công tác phòng chống vi phạm pháp luật đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính, viễn thông , truyền dẫn, phát sóng và Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
14/07/2008 Quyết định số 1927/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Sửa đổi khoản 2 Điều 16 của Quy định về quản lý đầu tư, thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010 theo Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ngày 24/6/2008 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
01/07/2008 Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
01/07/2008 Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành chương trình hành động của UBND tỉnh Lào Cai về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
30/06/2008 Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Lào Cai.
26/06/2008 Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định một số điểm cụ thể hoá về quản lý, xây dựng, khai thác và bảo dưỡng hệ thống đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
25/06/2008 Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 57/2007/QĐ-UIBND ngày 10/8/2007 của UBND tỉnh Lào Cai về ban hành lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
25/06/2008 Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 49/2007/QĐ-UBND ngày 08/8/2007 của UBND tỉnh Lào Cai về ban hành lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
25/06/2008 Quyết định số 1758/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc công bố hết hiệu lực thi hành Quyết định số 95/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh Lào Cai về ban hành phí an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC