Các số công báo
Số Công báo số 07 , năm 2008 ngày 25/02/2008
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH LÀO CAI
19/12/2007 Nghị quyết số 73/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Thắng về việc nhất trí thông qua các báo cáo kết quả giám sát 6 tháng cuối năm 2007 của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện Bảo Thắng.
19/12/2007 Nghị quyết số 72/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Thắng về việc nhất trí thông qua báo cáo kết quả hoạt động HĐND huyện năm 2007; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2008.
19/12/2007 Nghị quyết số 71/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Thắng về việc phê chuẩn điều chỉnh một số chỉ tiêu dự toán thu – chi ngân sách địa phương và vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ tiền sử dụng đất năm 2007.
19/12/2007 Nghị quyết số 70/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Thắng về việc nhất trí thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu – chi ngân sách nhà nước năm 2007; Dự toán thu NSNN, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2008.
19/12/2007 Nghị quyết số 69/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Thắng về việc nhất trí thông qua kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2007; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008.
UBND TỈNH LÀO CAI
01/02/2008 Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quyết định số 24/2007/ QĐ – UBND ngày 06/5/2007 của UBND tỉnh Lào Cai.
25/01/2008 Chỉ thị số 02/2008/CT-UBND của UBND huyện Văn Bàn về một số nội dung và biện pháp chủ yếu điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 huyện Văn Bàn
25/01/2008 Chỉ thị số 01/2008/CT-UBND của UBND huyện Sa Pa về việc tổ chức các hoạt động đón tết Mậu Tý năm 2008
23/01/2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế quản lý một số hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai
22/01/2008 Chỉ thị số 02/2008/CT-UBND của UBND tỉnh về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008.
21/01/2008 Chỉ thị số 01/2008/CT-UBND của UBND huyện Bát Xát về việc thực hiện cấm pháo, phòng, chống cháy nổ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp tết Nguyên đán Mậu Tý năm 2008 trên địa bàn huyện Bát Xát.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC