Các số công báo
Số Công báo số 05 , năm 2008 ngày 30/01/2008
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH LÀO CAI
31/12/2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Yên về việc thông qua chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện Bảo Yên năm 2008.
31/12/2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Yên về việc phê chuẩn kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2007; phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2008.
31/12/2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Yên về việc thông qua phương án điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dựng đất huyện Bảo Yên giai đoạn 2007- 2010.
31/12/2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Yên về việc thông qua phương án điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dựng đất thị trấn Phố Ràng giai đoạn 2007- 2010.
31/12/2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Yên về việc phê chuẩn thoả thuận của Thường trực HĐND và UBND huyện giữa 2 kỳ họp thứ 8 và thứ 9 ngân sách.
31/12/2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Yên về việc phê chuẩn kết quả phân loại đơn vị hành chính huyện Bảo Yên
31/12/2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Yên về việc Phê chuẩn kết quả thu chi ngân sách huyện năm 2007, dự toán thu – chi ngân sách huyện năm 2008
28/12/2007 Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc Phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu – chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2008.
28/12/2007 Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc Phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu – chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2008.
28/12/2007 Nghị quyết số 17/2007/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc phê chuẩn kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2007; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008.
28/12/2007 Nghị quyết số 16/2007/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc Phê chuẩn kế hoạch chỉnh trang và phát triển đô thị đến năm 2010
28/12/2007 Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc Quy hoạch và giải pháp thực hiện xây dựng các khu Tiểu thủ công nghiệp tập trung, giai đoạn 2007 – 2010 của thành phố Lào Cai.
28/12/2007 Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc Thông qua kết quả thoả thuận của Thường trực HĐND thành phố với UBND thành phố giữa 2 kỳ họp của HĐND thành phố
28/12/2007 Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc phê chuẩn các giải pháp xã hội hoá công tác Y tế trên địa bàn thành phố Lào Cai giai đoạn 2008- 2010.
20/12/2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bắc Hà về việc Giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2008
20/12/2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bắc Hà về phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2007 – 2010 thị trấn Bắc Hà.
20/12/2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bắc Hà về việc Thông qua chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2008.
20/12/2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bắc Hà về việc Phê chuẩn kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2007; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008.
20/12/2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bắc Hà về việc Phê chuẩn kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2007; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008.
20/12/2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bắc Hà về việc Bổ sung kinh phí xây dựng trận địa súng phòng không 12,7 mm tại Bảo Nhai.
UBND TỈNH LÀO CAI
04/01/2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC