Các số công báo
Số Công báo số 04 , năm 2008 ngày 25/01/2008
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH LÀO CAI
14/12/2007 Nghị quyết số 27/2007/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Quy định một số chế độ, định mức chi phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp
14/12/2007 Nghị quyết số 26/2007/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về Quy hoạch bổ sung thuỷ điện vừa và nhỏ tỉnh Lào Cai.
14/12/2007 Nghị quyết số 25/2007/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ, trách nhiệm đống góp với người cai nghiện ma tuý; kinh phí hoạt động và chính sách hỗ trợ cán bộ làm công tác cai nghiện cộng đồng và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
14/12/2007 Nghị quyết số 23/2007/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích ứng dụng khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2008 – 2010.
14/12/2007 Nghị quyết số 22/2007/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về giá các loại đất năm 2008 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
14/12/2007 Nghị quyết số 21/2007/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu – chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2008.
14/12/2007 Nghị quyết số 20/2007/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2006.
14/12/2007 Nghị quyết số 19/2007/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2007; định hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai năm 2008.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC