Các số công báo
Số Công báo số 03 , năm 2008 ngày 20/01/2008
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH LÀO CAI
28/12/2007 Nghị quyết số 85/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Sa Pa về việc Phê chuẩn kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2007; nhiệm vụ, giải pháp năm 2008.
28/12/2007 Nghị quyết số 84/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Sa Pa về việc Phê chuẩn điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Sa Pa; thị trấn Sa Pa đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2007 – 2010.
28/12/2007 Nghị quyết số 83/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Sa Pa về việc Phê chuẩn thoả thuận bổ sung ngân sách của Thường trực HĐND huyện với UBND huyện giữa hai kỳ họp trình kỳ họp thứ 9.
28/12/2007 Nghị quyết số 82/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Sa Pa về việc Phê chuẩn kết quả thực hiện Đề án Cải tạo tập tục lạc hậu trong ma chay của cộng đồng các dân tộc huyện Sa Pa năm 2007; phương hướng, nhiệm vụ và kinh phí thực hiện năm 2008.
28/12/2007 Nghị quyết số 81/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Sa Pa về việc Phê chuẩn phân loại đơn vị hành chính cấp huyện.
28/12/2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bát Xát về việc Thông qua kết quả phân loại đơn vị hành chính huyện Bát Xát
28/12/2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bát Xát về việc Thông qua phương án điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2007 – 2010 thị trấn Bát Xát
28/12/2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bát Xát về việc Thông qua phương án điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2007 – 2010 huyện Bát Xát.
28/12/2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bát Xát về việc Phê chuẩn chương trình hoạt động năm 2008 của HĐND huyện
28/12/2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bát Xát về việc Phê chuẩn chương trình phát triển chăn nuôi đại gia súc giai đoạn 2008 - 2010
28/12/2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bát Xát về việc Phê chuẩn kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007 và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương năm 2008.
28/12/2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bát Xát về việc Phê chuẩn thoả thuận của Thường trực HĐND huyện với UBND huyện giữa 2 kỳ họp
26/12/2007 Nghị quyết số 79/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Sa Pa về việc Phê chuẩn dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, dự toán thu – chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ dự toán thu – chi ngân sách huyện năm 2008.
26/12/2007 Nghị quyết số 78/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Sa Pa về việc Phê chuẩn điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch và dự toán thu – chi ngân sách năm 2007
UBND TỈNH LÀO CAI
04/01/2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND của UBND huyện Bát Xát về việc Ban hành Quy chế về việc gửi nhận, quản lý, khai thác sử dụng văn bản qua hệ thống Quản lý văn bản và hồ sơ công việc trên mạng tin học của UBND huyện Bát Xát
02/01/2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định công tác kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
02/01/2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Quy định chế độ đối với học sinh nội trú dân nuôi, học sinh dân tộc nội trú; cấp dưỡng, giáo viên quản lý các lớp nội trú dân nuôi; giáo viên mầm non dân lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC