Các số công báo
Số Công báo số 12 , năm 2010 ngày 08/10/2010
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH LÀO CAI
30/07/2010 Nghị quyết số 18/2010/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc Bãi bỏ một phần nội dung Nghị quyết số 21/2008/NQ-HĐND ngày 26/12/2008 về các giải pháp xã hội hóa công tác giáo dục – đào tạo trên địa bàn thành phố Lào Cai giai đoạn 2009 - 2010
30/07/2010 Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc Phê chuẩn cơ chế hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với các hiệp hội kinh tế trên địa bàn thành phố Lào Cai
30/07/2010 Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc Phê chuẩn cơ chế hỗ trợ kinh phí phát triển cây ăn quả ôn đới tại các thôn vùng cao, xã Tả Phời thành phố Lào Cai
30/07/2010 Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND của HĐND thành phố về hỗ trợ kinh phí cho các xã, phường bố trí được công chức chuyên trách làm công tác cai nghiện ma túy; quản lý nhà cai nghiện xã, phường và điều chỉnh bổ sung nội dung chi từ quỹ cai nghiện ma túy
UBND TỈNH LÀO CAI
27/08/2010 Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi Điều 6 quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 53/2008/QĐ-UBND ngày 28/10/2008 của UBND tỉnh Lào Cai
25/08/2010 Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lào Cai
25/08/2010 Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn tỉnh Lào Cai
25/08/2010 Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
18/08/2010 Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định một số điểm thực hiện hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh Lào Cai
13/08/2010 Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống giao ban điện tử tỉnh Lào Cai
13/08/2010 Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Lào Cai
PHẦN VĂN BẢN KHÁC