Các số công báo
Số Công báo số 11 , năm 2010 ngày 24/09/2010
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH LÀO CAI
05/08/2010 Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về giá thu một phần viện phí trên địa bàn tỉnh Lào Cai
PHẦN VĂN BẢN KHÁC