Các số công báo
Số Công báo số 10 , năm 2010 ngày 01/09/2010
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH LÀO CAI
15/07/2010 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc thỏa thuận của Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh giữa kỳ họp thứ 17 và kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIII
15/07/2010 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ một số Nghị quyết do HĐND tỉnh Lào Cai ban hành từ ngày 01/10/1991 đến 30/6/2009
15/07/2010 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc
15/07/2010 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc thành lập Phòng Dân tộc thuộc UBND các huyện, thành phố
15/07/2010 Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lào Cai
15/07/2010 Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số loại phí trên địa bàn tỉnh Lào Cai
15/07/2010 Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
15/07/2010 Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2010 tỉnh Lào Cai
14/07/2010 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Chức danh Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIII
14/07/2010 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIII, nhiệm kỳ 2004 - 2011
14/07/2010 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIII, nhiệm kỳ 2004 - 2011
14/07/2010 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khóa XIII
14/07/2010 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc cho thôi làm nhiệm vụ Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Bảo Yên
14/07/2010 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIII, nhiệm kỳ 2004 - 2011
14/07/2010 Nghị quyết số 18/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về quy chế tham vấn nhân dân đối với việc ban hành và thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh
UBND TỈNH LÀO CAI
10/08/2010 Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định về chính sách ưu đãi đầu tư tại Khu Kinh tế cửa khẩu Lào Cai
09/08/2010 Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
09/08/2010 Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Điều chỉnh bảng giá đất ban hành kèm theo Quyết định số 44/2009/QĐ-UBND ngày 25/12/2009 của UBND tỉnh Lào Cai
06/08/2010 Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Bổ sung bảng giá đất ban hành kèm theo Quyết định số 44/2009/QĐ-UBND ngày 25/12/2009 của UBND tỉnh Lào Cai
03/08/2010 Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi và bãi bỏ một số điều của bản Quy định trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND ngày 29/10/2008 của UBND tỉnh Lào Cai
28/07/2010 Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành định mức chi đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
PHẦN VĂN BẢN KHÁC