Các số công báo
Số Công báo số 09 , năm 2010 ngày 02/08/2010
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH LÀO CAI
06/07/2010 Chỉ thị số 07/2010/CT-UBND của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác đào tạo nghề, nâng cao chất lượng dạy và học nghề đáp ứng nguồn nhấn lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai
30/06/2010 Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe)
25/06/2010 Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
22/06/2010 Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo trong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai
21/06/2010 Chỉ thị số 06/2010/CT-UBND của UBND tỉnh về việc Tăng cường công tác lập quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng đô thị - nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào cai
16/06/2010 Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Ngoại vụ tỉnh Lào Cai
PHẦN VĂN BẢN KHÁC