Các số công báo
Số Công báo số 08 , năm 2010 ngày 08/07/2010
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH LÀO CAI
11/06/2010 Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc xếp hạng đối với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai và quy định mức phụ cấp chức vụ Lãnh đạo ngành Kiểm lâm
11/06/2010 Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Điều 32 của Quyết định số 29/2006/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2006 của UBND tỉnh Lào Cai quy định về công tác Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
03/06/2010 Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Bổ sung bảng giá đất ban hành kèm theo Quyết định số 44/2009/QĐ-UBND ngày 25/12/2009 của UBND tỉnh Lào Cai
20/05/2010 Chỉ thị số 05/2010/CT-UBND của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện công tác bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/05/2010 Chỉ thị số 04/2010/CT-UBND của UBND tỉnh về việc toàn dân chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”
20/05/2010 Chỉ thị số 03/2010/CT-UBND của UBND tỉnh về tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai
28/04/2010 Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet công cộng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
17/04/2010 Quyết định số 1048/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành từ năm 1991 đến ngày 30 tháng 6 năm 2009
PHẦN VĂN BẢN KHÁC