Các số công báo
Số Công báo số 06 , năm 2010 ngày 14/05/2010
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH LÀO CAI
19/04/2010 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút cán bộ khoa học, kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao và nghệ nhân về làm việc tại Lào Cai, ban hành kèm theo Quyết định số 73/2007/QĐ-UBND ngày 16/11/2007 của UBND tỉnh Lào Cai
13/04/2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành biểu giá nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
12/04/2010 Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND của UBND tỉnh về việc Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cây trồng – vật nuôi trên địa bàn tỉnh Lào Cai
25/03/2010 Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND của UBND huyện Văn Bàn về việc Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Văn Bàn
25/03/2010 Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND của UBND huyện Văn Bàn về việc Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Văn Bàn
25/03/2010 Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND của UBND huyện Văn Bàn về việc Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế huyện Văn Bàn
25/03/2010 Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND của UBND huyện Văn Bàn về việc Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Văn Bàn
25/03/2010 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND của UBND huyện Văn Bàn về việc Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Văn Bàn
25/03/2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND của UBND huyện Văn Bàn về việc Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Văn Bàn
25/03/2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND của UBND huyện Văn Bàn về việc Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Công Thương huyện Văn Bàn
25/03/2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND của UBND huyện Văn Bàn về việc Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Văn Bàn
12/03/2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lào Cai
02/03/2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Quy định điều kiện và phạm vi hoạt động vận chuyển của xe thô sơ, xe gắn máy hai bánh, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự tại tỉnh Lào Cai
08/02/2010 Chỉ thị số 01/2010/CT-UBND của UBND huyện Văn Bàn Về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010
PHẦN VĂN BẢN KHÁC