Các số công báo
Số Công báo số 04 , năm 2010 ngày 03/02/2010
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH LÀO CAI
25/12/2009 Quyết định số 44/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về giá các loại đất, phân loại đất, phân khu vực đất và phân loại đường phố, vị trí đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2010
PHẦN VĂN BẢN KHÁC