Các số công báo
Số Công báo số 03 , năm 2010 ngày 25/01/2010
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH LÀO CAI
17/12/2009 Nghị quyết số 21/2009/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2010
PHẦN VĂN BẢN KHÁC