Các số công báo
Số Công báo số 02 , năm 2010 ngày 11/01/2010
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH LÀO CAI
25/12/2009 Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Thông qua kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2009; định hướng phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển năm 2010
17/12/2009 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Thông qua chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Lào Cai năm 2009
17/12/2009 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Thông qua chương trình hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh Lào Cai năm 2010
17/12/2009 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn tổng biên chế sự nghiệp và thông qua tổng biên chế hành chính tỉnh Lào Cai năm 2010
17/12/2009 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Thông qua kết quả thoả thuận của Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh
17/12/2009 Nghị quyết số 19/2009/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2010
17/12/2009 Nghị quyết số 18/2009/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2008
UBND TỈNH LÀO CAI
25/12/2009 Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế quản lý kinh phí chi thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Lào Cai
25/12/2009 Quyết định số 42/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận và hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về trên địa bàn tỉnh Lào Cai
PHẦN VĂN BẢN KHÁC