Các số công báo
Số Công báo số 01 , năm 2010 ngày 04/01/2010
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH LÀO CAI
25/12/2009 Quyết định số 4378/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh Lào Cai
17/12/2009 Quyết định số 3818/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất từ UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố Lào Cai sang cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện
15/12/2009 Quyết định số 4266/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc điều chỉnh định mức phân bổ ngân sách và đơn giá khoán chi công tác vệ sinh môi trường – đô thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai
11/12/2009 Quyết định số 41/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai
11/12/2009 Quyết định số 40/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành một số chính sách khuyến khích phát triển rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2010-2015
08/12/2009 Quyết định số 39/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc kiện toàn hệ thống khuyến nông viên cơ sở tỉnh Lào Cai
04/12/2009 Quyết định số 38/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động Thông báo và Hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại tại tỉnh Lào Cai
26/11/2009 Quyết định số 37/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Về tiêu chuẩn, chính sách ưu đãi, cơ cấu tổ chức đối với cán bộ luân chuyển, tăng cường và thu hút trí thức trẻ, cán bộ chuyên môn kỹ thuật đến công tác tại các xã thuộc 3 huyện Si Ma Cai, Bắc Hà, Mường Khương - tỉnh Lào Cai
11/11/2009 Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số: 11/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008 của UBND tỉnh Lào Cai giai đoạn 2008-2010 Quy định về mức hỗ trợ, phân cấp quản lý và sử dụng vốn thực hiện chính sách hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật theo Quyết định 112/2007/QĐ-TTg
06/11/2009 Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Quy định mức phụ cấp thu hút đặc thù đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người cai nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Lào Cai
06/11/2009 Quyết định số 34/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước từ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lào Cai:
28/10/2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND của UBND huyện Bảo Thắng về việc Ban hành Quy định về công nhận sáng kiến trong công tác Đảng, quản lý nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trên địa bàn huyện Bảo Thắng
PHẦN VĂN BẢN KHÁC