Các số công báo
Số Công báo số 12 , năm 2009 ngày 05/10/2009
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH LÀO CAI
21/09/2009 Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ chuyên trách Ban Đại diện Hội người cao tuổi ở tỉnh Lào Cai
15/09/2009 Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định công tác kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
11/09/2009 Chỉ thị số 15/CT-UBND của UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối vứi hoạt động thăm dò, khai thác, vận chuyển khoáng sản trên sông, suối
11/09/2009 Chỉ thị số 14/CT-UBND của UBND tỉnh về nhiệm vụ giáo dục đào tạo năm học 2009 - 2010
04/09/2009 Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Quy định mức chi thực hiện một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trên địa bàn tỉnh Lào Cai
04/09/2009 Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Lào Cai
04/09/2009 Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Thanh tra tỉnh Lào Cai
04/09/2009 Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
16/06/2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND của UBND huyện Mường Khương về việc Ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Mường Khương khoá 16, nhiệm kỳ 2004 - 2011
PHẦN VĂN BẢN KHÁC