Các số công báo
Số Công báo số 11 , năm 2009 ngày 04/09/2009
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH LÀO CAI
22/07/2009 Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung mục tiêu và cơ chế hỗ trợ phát triển KT-XH và giảm nghèo bền vững 2 xã Tả Phời, Hợp Thành giai đoạn 2008-2010.
22/07/2009 Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc bổ sung thực hiện cơ chế hỗ trợ chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2009-2011.
UBND TỈNH LÀO CAI
24/08/2009 Quyết định số 2617/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Lào Cai đến năm 2020
21/08/2009 Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định quản lý và thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/08/2009 Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức công tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
18/08/2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND của UBND huyện Bát Xát về việc Ban hành bản quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng và xây dựng công trình trong các khu quy hoạch xây dựng đô thị, điểm dân cư nông thôn trên địa bàn huyện Bát Xát
29/07/2009 Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn; bổ sung vào diện hưởng phụ cấp và quy định mức phụ cấp đối với chức danh Trưởng ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Lào Cai
27/07/2009 Chỉ thị số 03/2009/CT-UBND của UBND tỉnh về việc ngầm hoá hệ thống mạng cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai
14/07/2009 Quyết định số 653/2009/QĐ-UBND của UBND thành phố về việc Ban hành quy chế về việc thực hiện quy hoạch, di chuyển, sắp xếp các cơ sở sản xuất Tiểu thủ công nghiệp và quản lý các cụm Tiểu thủ công nghiệp tập trung trên địa bàn Thành phố Lào Cai.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC