Các số công báo
Số Công báo số 10 , năm 2009 ngày 30/07/2009
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH LÀO CAI
13/07/2009 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn việc chuyển đổi trường Trung học phổ thông bán công số 1, số 2 thành phố Lào Cai thành trường công lập.
13/07/2009 Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn mục tiêu hỗ trợ Đề án hỗ trợ người nghèo về nhà ở trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2009 - 2010.
13/07/2009 Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn Chính sách hỗ trợ công tác Dân số - kế hoạch hoá gia đình tỉnh Lào Cai giai đoạn 2009 - 2015.
13/07/2009 Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn việc điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn; bổ sung vào diện hưởng phụ cấp và quy định mức phụ cấp đối với chức danh Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Lào Cai
13/07/2009 Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn kết quả thực hiện các chỉ tiêu KT - XH 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2009.
13/07/2009 Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê duyệt việc điều chỉnh một số chỉ tiêu phát triển KT - XH, dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2009 tỉnh Lào Cai.
13/07/2009 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Thông qua kết quả thoả thuận của Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh.
13/11/2008 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Lào Cai năm 2009
UBND TỈNH LÀO CAI
22/07/2009 Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2009 - 2010
21/07/2009 Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ công tác Dân số - kế hoạch hoá gia đình tỉnh Lào Cai giai đoạn 2009 - 2015.
21/07/2009 Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng Quỹ nhuận bút đối với các tác phẩm báo chí, phát thanh, truyền hình, Cổng thông tin điện tử và bản tin do các cơ quan thuộc tỉnh Lào Cai quản lý.
21/07/2009 Chỉ thị số 02/2009/CT-UBND của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở
PHẦN VĂN BẢN KHÁC