Các số công báo
Số Công báo số 08 , năm 2009 ngày 10/06/2009
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH LÀO CAI
28/05/2009 Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định về công nhận sáng kiến trong công tác Đảng, quản lý Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và Đoàn thể trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
28/05/2009 Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về ban hành mức giá tối thiểu để tính thu lệ phí trước bạ đối với tài sản là nhà trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
22/05/2009 Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
20/05/2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định hoạt động sáng kiến của cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
15/05/2009 Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về lập dự toán và quyết toán ngân sách địa phương - tỉnh Lào Cai.
07/05/2009 Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động của các thành viên Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Lào Cai.
20/04/2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND của UBND huyện Bảo Thắng về việc Ban hành Quy định về công tác Thi đua, khen thưởng huyện Bảo Thắng.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC