Các số công báo
Số Công báo số 07 , năm 2009 ngày 28/04/2009
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH LÀO CAI
13/04/2009 Quyết định số 260/2009/QĐ-UBND của UBND thành phố về việc Ban hành Quy chế về việc di chuyển, sắp xếp các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp tập trung trên địa bàn thành phố Lào Cai.
13/04/2009 Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất cho thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
02/04/2009 Quyết định số 232/2009/QĐ-UBND của UBND thành phố về việc Ban hành Quy định về công tác Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn thành phố Lào Cai.
26/03/2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về quản lý đầu tư, thực hiện các dự án Phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010 (gọi tắt là Chương trình 135 giai đoạn II) trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
26/03/2009 Quyết định số 694/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 74-CTr/TU ngày 30/9/2008 của Tỉnh uỷ Lào Cai triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 Khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC