Các số công báo
Số Công báo số 06 , năm 2009 ngày 27/02/2009
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH LÀO CAI
27/12/2008 Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Bát Xát về việc phê chuẩn thoả thuận của Thường trực HĐND huyện với UBND huyện giữa hai kỳ họp.
26/12/2008 Nghị quyết số 21/2008/NQ-HĐND của HĐND thành phố về các giải pháp xã hội hoá công tác Giáo dục - Đào tạo trên địa bàn thành phố Lào Cai giai đoạn 2009 - 2011.
26/12/2008 Nghị quyết số 20/2008/NQ-HĐND của HĐND thành phố về phát triển và nâng cao chất lượng thương mại, du lịch trên địa bàn thành phố Lào Cai giai đoạn 2009 - 2011.
26/12/2008 Nghị quyết số 19/2008/NQ-HĐND của HĐND thành phố về một số giải pháp và cơ chế, chính sách phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng bền vững trên địa bàn thành phố Lào Cai giai đoạn 2009 - 2011.
26/12/2008 Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND của HĐND thành phố về nhiệm vụ, giải pháp phát triển Văn hoá - thông tin - thể thao giai đoạn 2009 - 2011
26/12/2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Si Ma Cai về việc phê chuẩn phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2009 huyện Si Ma Cai.
26/12/2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Si Ma Cai về việc phê chuẩn kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2008, mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2009.
26/12/2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Si Ma Cai về việc phê chuẩn thoả thuận của Thường trực HĐND huyện với UBND huyện giữa hai kỳ họp.
UBND TỈNH LÀO CAI
20/02/2009 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai
20/01/2009 Quyết định số 71/2009/QĐ-UBND của UBND thành phố về việc ban hành Quy định về soạn thảo, trình ký, phát hành văn bản của UBND thành phố Lào Cai.
20/01/2009 Quyết định số 70/2009/QĐ-UBND của UBND thành phố về việc ban hành Quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin, văn bản và quản lý, lưu trữ văn bản của UBND thành phố Lào Cai.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC