Các số công báo
Số Công báo số 04 , năm 2009 ngày 05/02/2009
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH LÀO CAI
30/12/2008 Quyết định số 66/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về giá các loại đất, phân loại đất, phân khu vực đất và phân loại đường phố, vị trí đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2009
PHẦN VĂN BẢN KHÁC