Các số công báo
Số Công báo số 03 , năm 2009 ngày 23/01/2009
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH LÀO CAI
28/12/2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Yên về việc Phê chuẩn thoả thuận của Thường trực HĐND với UBND huyện giữa 2 kỳ họp thứ 10 và thứ 11 về Ngân sách
28/12/2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Yên về việc Phê chuẩn điều chỉnh thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2008 trình kỳ họp thứ 11
28/12/2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Yên về việc Phê chuẩn kết quả thực hiện nhiệm vụ Ngân sách năm 2008, dự toán thu - chi ngân sách năm 2009 trình kỳ họp thứ 11.
28/12/2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Yên về việc Phê chuẩn báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2008; phương hướng, nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hộ năm 2009.
26/12/2008 Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Bắc Hà về việc Thông qua kết quả thoả thuận sửa đổi một số nội dung trong phương án đặt tên đường, phố trung tâm thị trấn Bắc Hà và vùng phụ cận
26/12/2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Bắc Hà về việc Phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách vă phân bổ ngân sách địa phương năm 2009
26/12/2008 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Bắc Hà về việc Phê chuẩn kết quả thực hiện mục tiêu phát triển KT - XH năm 2008; nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2009
24/12/2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Sa Pa về việc Phê chuẩn kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2009.
24/12/2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Sa Pa về việc Phê chuẩn thoả thuận bổ sung ngân sách của Thường trực HĐND huyện với UBND huyện giữa hai kỳ họp HĐND
24/12/2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Sa Pa về việc Phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu - chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ dự toán thu - chi ngân sách huyện năm 2009.
19/12/2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Văn Bàn về việc Phê chuẩn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009
19/12/2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Văn Bàn về việc Phê chuẩn nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2009
18/12/2008 Nghị quyết số 81/2008/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc Phê chuẩn báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2008; Dự toán thu NSNN, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2009.
18/12/2008 Nghị quyết số 80/2008/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc Phê chuẩn báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát t riển kinh tế xã hội - quốc phòng an ninh năm 2008; phương hướng, nhiệm vụ năm 2009.
UBND TỈNH LÀO CAI
30/12/2008 Quyết định số 4188/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Bãi bỏ Quyết định số 126/3003/QĐ - UB ngày 08/4/2003 của UBND tỉnh Lào Cai quy định tạm thời về quản lý, bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ thi công đường giao thông liên thôn
30/12/2008 Quyết định số 65/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc quy định mức tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô trở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
30/12/2008 Quyết định số 64/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc quy định mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC