Các số công báo
Số Công báo số 01 , năm 2009 ngày 09/01/2009
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH LÀO CAI
15/12/2008 Nghị quyết số 22/2008/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2009
15/12/2008 Nghị quyết số 20/2008/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc quyết toán ngân sách địa phương năm 2007
15/12/2008 Nghị quyết số 19/2008/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2008; định hướng phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển năm 2009
UBND TỈNH LÀO CAI
10/12/2008 Quyết định số 63/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Lào Cai
08/12/2008 Quyết định số 859/2008/QĐ-UBND của UBND thành phố về việc Ban hành Quy chế hoạt động và bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố Lào Cai
02/12/2008 Quyết định số 62/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về tổ chức, quản lý và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
25/11/2008 Quyết định số 61/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai
25/11/2008 Chỉ thị số 05/2008/CT-UBND của UBND tỉnh về việc Tăng cường thực hiện công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và công tác chứng thực trên địa bàn tỉnh Lào Cai
PHẦN VĂN BẢN KHÁC