Thứ năm, 2/10/2014

 

Số / Ký hiệu(nhập gần đúng):  
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang
11/8/2014

Số 11

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về ưu tiên tuyển dụng người dân tộc thiểu số vào các cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thể trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2014-2016

3
12/8/2014

Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Phát triển đất tỉnh Lào Cai

10
15/8/2014

Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế đánh giá Kiểm soát viên của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và Quỹ đầu tư phát triển thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

18
18/8/2014

Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của bản Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư phát triển đô thị trên dịa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 72/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh

30
22/8/2014

Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Lào Cai, năm học 2014-2015

33
3/9/2014

Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm của đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai

35
3/9/2014

Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về tuyển dụng công chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai

47
12/9/2014

Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND về mức chi đặc thù bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai

63
9/9/2014

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND của UBNDthành phố ban hành Quy định về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn thành phố Lào Cai

73
25/7/2014

Số 10

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai

3
31/7/2014

Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chớ bộ máy của Sở Ngoại vụ tỉnh Lào Cai

12
1/8/2014

Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định Chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh Lào Cai

20
5/8/2014

Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND về việc ban hành chế độ thù lao đối với thành viên Đội và kinh phí hỗ trợ hoạt động của Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai

28
15/7/2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Nghị quyết số 43/2014/NQ-HĐND về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2014;điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2014 thành phố Lào Cai

31
15/7/2014

Nghị quyết số 44/2014/NQ-HĐND về quyết toán ngân sách địa phương năm 2013

75
15/7/2014

Nghị quyết số 45/2014/NQ-HĐND về quyết toán ngân sách phường năm 2013

77
15/7/2014

Nghị quyết số 47/2014/NQ-HĐND của HĐND thành phố về cơ chế hỗ trợ kinh phí công tác quản lý cai nghiện ma túy cho nhà cai nghiện các xã, phường trên địa bàn thành phố Lào Cai

80
15/7/2014

Nghị quyết số 48/2014/NQ-HĐND của HĐND thành phố bổ sung một số nội dung của Điều 1, Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND ngày 26/12/2011 của HĐND thành phố Lào Cai về cơ chế hỗ trợ kinh phí thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại các xã trên địa bàn thành phố Lào Cai giai đoạn 2012 - 2015

82
15/7/2014

Nghị quyết số 49/2014/NQ-HĐND của HĐND thành phố sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 1, Nghị quyết số 35/2013/NQ-HĐND ngày 20/12/2013 của HĐND thành phố Lào Cai về cơ chế hỗ trợ chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố Lào Cai giai đoạn 2014 - 2015

84
15/7/2014

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố về điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách và chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm  2014

86
7/7/2014

Số 09

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lào Cai

3
7/7/2014

Nghị quyết số 16/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chế độ thù lao đối với thành viên đội và kinh phí  hỗ trợ  hoạt động Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn

22
7/7/2014

Nghị quyết số 17/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về mức chi hỗ trợ phát lại chương trình phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai

24
7/7/2014

Nghị quyết số 22/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về mức chi đặc thù bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở

 

26
7/7/2014

Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh vchính sách ưu tiên tuyển dụng người dân tộc thiểu số vào các cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thể trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2014 - 2016

 

34
7/7/2014

Nghị quyết số 24/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp huyện thực hiện

 

38
7/7/2014

Nghị quyết số 25/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm học 2014-2015

42
7/7/2014

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc phê duyệt biên chế công chức năm 2014

44
7/7/2014

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của HDDND tỉnh về việc thông qua kế hoạch tổng biên chế công chức năm 2015

47
7/7/2014

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của HĐND tỉnh thông qua Đề án công nhận thành phố Lào Cai là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Lào Cai

 

49
7/7/2014

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

51
7/7/2014

Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của HĐND tỉnh phê chuẩn kết quả thoả thuận của Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh trong thời gian giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh

72
7/7/2014

Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Lào Cai năm 2014

74
7/7/2014

Số 08

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2014

4
7/7/2014

Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 - 2015

23
7/7/2014

Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh Lào Cai

27
7/7/2014

Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin điện tử, bản tin đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai quản lý

33
28/5/2014

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý và hoạt động của hệ thống trạm truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai

38
4/6/2014

Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh Lào Cai với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai

 

48
16/6/2014

Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Lào Cai

57
20/6/2014

Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 19/7/2013 của UBND tỉnh Lào Cai, về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất, nhập khẩu ra, vào bến, bãi tại khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lào Cai

67
30/6/2014

Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh sửa đổi Khoản 2 Điều 3 bản Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Thanh tra tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND ngày 04/9/2009 của UBND tỉnh Lào Cai

69
30/6/2014

Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh sửa đổi Điều 2 bản Quy định về vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Vườn Quốc gia Hoàng Liên tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 391/2002/QĐ-UB ngày 13/9/2002 của UBND tỉnh Lào Cai

71
16/7/2014

Chỉ thị số 03/2014/CT-UBND của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai

73
4/7/2014

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Khoá XIV, nhiệm kỳ 2011-2016

78
4/7/2014

Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khoá XIV, nhiệm kỳ 2011 – 2016

79
4/7/2014

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIV, nhiệm kỳ 2011-2016

80
4/7/2014

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIV, nhiệm kỳ 2011 - 2016

81
4/7/2014

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND  tỉnh Lào Cai khoá XIV, nhiệm kỳ 2011-2016

82
4/7/2014

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Trưởng ban và Phó trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIV, nhiệm kỳ 2011 - 2016

83
Trang chủ |  Giới thiệu |  Tin tức sự kiện |  Liên hệ
VĂN PHÒNG UBND TỈNH LÀO CAI
Tel : +84 (020). 3846.848 - Fax: +84 (020). 3840. 006 - Địa chỉ : Đại Lộ Trần Hưng Đạo - Tp. Lào Cai
Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm CNTT & VT Lào Cai.
Email: KSTTHC-unbd@laocai.gov.vn - Website: http://thutuchanhchinh.laocai.gov.vn