Thứ bảy, 27/8/2016

   

  Số / Ký hiệu(nhập gần đúng):  
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang
  18/7/2016

  Số 11                                                         Ngày 15 tháng 8 năm 2016

  MỤC LỤC

  PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

  HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH 

  Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ban hành quy định về nội dung và mức hỗ trợ kinh phí tổ chức Chương trình xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020

  4
  18/7/2016

  Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND ban hành quy định chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 - 2020 

  10
  18/7/2016

  Nghị quyết số 58/2016/NQ-HĐND về các chính sách hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020

  18
  18/7/2016

  Nghị quyết số 59/2016/NQ-HĐND về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chương trình giáo dục đại trà trên địa bàn tỉnh Lào Cai,  năm học 2016-2017

  39
  18/7/2016

  Nghị quyết số 60/2016/NQ-HĐND về chế độ điều dưỡng đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

  41
  18/7/2016

  Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND về định mức chi khám sức khỏe định kỳ, hỗ trợ kinh phí khám chữa bệnh đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy, Thành ủy quản lý

  43
  18/7/2016

  Nghị quyết số 62/2016/NQ-HĐND về nội dung, mức chi đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao  và các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020

  45
  18/7/2016

  Nghị quyết số 63/2016/NQ-HĐND về cơ cấu và mức thưởng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật, Giải thưởng Báo chí Lào Cai

  57
  18/7/2016

  Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND về định mức hoạt động và một số mức chi đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động và Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện thuộc tỉnh Lào Cai

  60
  18/7/2016

  Nghị quyết số 65/2016/NQ-HĐND về chế độ nhuận bút trong hoạt động báo chí, xuất bản, thông tin tuyên truyền đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai quản lý 

  65
  18/7/2016

  Nghị quyết số 66/2016/NQ-HĐND về mức chi phí dịch vụ chi trả cho đơn vị, tổ chức thực hiện dịch vụ chi trả chế độ, chính sách trợ cấp, trợ giúp hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai

  72
  18/7/2016

  Nghị quyết số 67/2016/NQ-HĐND về chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020

  74
  18/7/2016

  Nghị quyết số 68/2016/NQ-HĐND về mức hỗ trợ, các khoản đóng góp, chế độ miễn, giảm chi phí đối với người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội, tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lào Cai; chế độ trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma tuý, người sau cai nghiện ma tuý, giai đoạn 2016 - 2020

  86
  18/7/2016

  Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND về một số mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi; đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng các đối tượng do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, cơ quan dân tộc, cơ quan tôn giáo thực hiện

  93
  18/7/2016

  Nghị quyết số 70/2016/NQ-HĐND về hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng cho các dự án đầu tư phát triển sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp đối với các huyện nghèo và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020

  98
  18/7/2016

  Nghị quyết số 71/2016/NQ-HĐND về việc ban hành mức hỗ trợ kinh phí cho các xã thuộc huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai thực hiện giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016- 2020

  100
  18/7/2016

  Nghị quyết số 72/2016/NQ-HĐND ban hành quy định chế độ chi đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lào Cai

  102
  18/7/2016

  PHẦN VĂN BẢN KHÁC

  HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

  Nghị quyết số 34/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 tỉnh Lào Cai 

  111
  18/7/2016

  Nghị quyết số 35/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai năm 2016

  121
  18/7/2016

  Nghị quyết số 73/NQ-HĐND phê chuẩn kết quả thoả thuận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh với Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời gian giữa 2 kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh

  127
  18/7/2016

  Nghị quyết số 74/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017

  136
  18/7/2016

  Nghị quyết số 75/NQ-HĐND thành lập Đoàn giám sát Đánh giá hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và việc duy trì các tiêu chí nông thôn mới đối với các xã đã hoàn thành từ năm 2016 trở về trước

  138
  18/7/2016

  Số 10                                                          Ngày 10 tháng 8 năm 2016

  MỤC LỤC

  PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

  HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

  Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2016; điều chỉnh chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách địa phương năm 2016 tỉnh Lào Cai

  4
  18/7/2016

  Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND về chính sách thu hút, đãi ngộ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 - 2020 

   

  48
  18/7/2016

  Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND về số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố; chế độ đối với lực lượng công an, dân quân trong thời gian thực hiện nhiệm vụ

  56
  18/7/2016

  Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND về mức thưởng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích cao tại các cuộc thi quốc gia, khu vực Đông Nam á, châu lục và quốc tế trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thể dục - thể thao, khoa học công nghệ và kỹ thuật, văn học - nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Lào Cai

  61
  18/7/2016

  Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND về mức chi và định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp

  69
  18/7/2016

  Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND về mức chi đảm bảo cho các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai

  73
  18/7/2016

  Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND về mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai

  75
  18/7/2016

  Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND về mức chi đặc thù bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai

  79
  18/7/2016

  Nghị quyết số 43/2016/NQ-HĐND về mức hỗ trợ kinh phí bổ sung sách, báo, tài liệu cho tủ sách pháp luật của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai

  87
  18/7/2016

  Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND về mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai

  89
  18/7/2016

  Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND về mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai

  91
  18/7/2016

  Nghị quyết số 46/2016/NQ-HĐND về chế độ cấp phát trang phục, bảo hộ lao động cho công chức, viên chức, người lao động thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai

  96
  18/7/2016

  Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của HĐND tỉnh quy định mức đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh

  99
  18/7/2016

  Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND Quy định mức thu, tỷ lệ nộp ngân sách đối với một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai

  100
  18/7/2016

  Nghị quyết số 49/2016/NQ-HĐND về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

  107
  18/7/2016

  Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ban hành quy định về chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020

  109
  18/7/2016

  Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND Quy định mức khoán chi sửa chữa thường xuyên cầu, đường bộ do địa phương quản lý giai đoạn từ năm 2016 - 2020

  116
  18/7/2016

  Nghị quyết số 52/2016/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020

  118
  18/7/2016

  Nghị quyết số 53/2016/NQ-HĐND Quy định mức chi cho hoạt động của Hội đồng sáng kiến tỉnh Lào Cai

  121
  18/7/2016

  Nghị quyết số 54/2016/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 - 2020

  123
  18/7/2016

  Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND ban hành quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 - 2020

   

  126
  23/6/2016

  Số 09                                                         Ngày 25 tháng 7 năm 2016

  MỤC LỤC

  PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

  Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về chính sách ưu đãi đầu tư tại Khu Kinh tế cửa khẩu Lào Cai, tỉnh Lào Cai

  3
  6/7/2016

  Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về phong trào thi đua “Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân” trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 - 2020

  22
  12/7/2016

  Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chí phân loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai

  31
  12/7/2016

  Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai

  42
  15/7/2016

  Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành về tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Lào Cai

  54
  15/7/2016

  Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai

  70
  30/6/2016

  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÀO CAI

  Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn thành phố Lào Cai

  76
  Trang chủ |  Giới thiệu |  Tin tức sự kiện |  Liên hệ
  VĂN PHÒNG UBND TỈNH LÀO CAI
  Tel : +84 (020). 3846.848 - Fax: +84 (020). 3840. 006 - Địa chỉ : Đại Lộ Trần Hưng Đạo - Tp. Lào Cai
  Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm CNTT & VT Lào Cai.
  Email: KSTTHC-unbd@laocai.gov.vn - Website: http://thutuchanhchinh.laocai.gov.vnTin hot online