NgàySốĐịa phươngTrích yếu
11/08/202144/2021/QĐ-UBND Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác chia sẻ và sử dụng thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường; cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Lào Cai
12/08/202145/2021/QĐ-UBND Quyết định số 45/2021/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định chế độ hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, một số đối tượng chính sách; quản lý, sử dụng quỹ khám chữa bệnh người nghèo tỉnh Lào Cai
12/08/202146/2021/QĐ-UBND Quyết định số 46/2021/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 85/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về việc quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai
27/09/202148/2021/QĐ-UBND Quyết định số 48/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định về thẩm định, phê duyệt dự toán, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai
29/10/202149/2021/QĐ-UBND Quyết định số 49/2021/QĐ-UBND Ban hành quy định phân cấp quản lý, phê duyệt công bố công khai quy trình vận hành, phê duyệt phương án bảo vệ công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Lào Cai
05/10/202150/2021/QĐ-UBND Quyết định số 50/2021/QĐ-UBND Sửa đổi điểm b khoản 3 Điều 7 và khoản 2 Điều 8 Quy định tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 13/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
14/10/202151/2021/QĐ-UBND Quyết định số 51/2021/QĐ-UBND Phân cấp thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai
19/10/202152/2021/QĐ-UBND Quyết định số 52/2021/QĐ-UBND Sửa đổi một số nội dung của Quyết định số 68/2014/QĐ-UBND ngày 25/11/2014 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị Nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
18/11/202153/2021/QĐ-UBND Quyết định số 53/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc các cơ quan Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai
24/11/202154/2021/QĐ-UBND Quyết định số 54/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá tài sản công gắn liền với quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
25/11/202155/2021/QĐ-UBND Quyết định số 55/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định về quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Lào Cai
16/07/202138/2021/QĐ-UBND Quyết định số 38/2021/QĐ-UBND Ban hành quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/07/202139/2021/QĐ-UBND Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND Quyết định về Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
22/07/202140/2021/QĐ-UBND Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 56/2015/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh và khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
03/08/202141/2021/QĐ-UBND Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định một số nội dung về thẩm định giá tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
03/08/202142/2021/QĐ-UBND Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND Ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021-2026
10/08/202143/2021/QĐ-UBND Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND Ban hành Quyết định kèm theo Quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai
01/07/202135/2021/QĐ-UBND Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định phong trào thi đua “Thanh niên làm chủ đất nước” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 2025
01/07/202136/2021/QĐ-UBND Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định phong trào thi đua “Toàn dân tham gia xây dựng và củng cố quốc phòng, an ninh vững chắc” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025
31/05/202129/2021/QĐ-UBND Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND Quy định bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
14/06/202130/2021/QĐ-UBND Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND Sửa đổi giá tính thuế tinh quặng đồng có hàm lượng Cu ≥20% (mã nhóm tài nguyên I1003) tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai
28/06/202131/2021/QĐ-UBND Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Lào Cai
28/06/202132/2021/QĐ-UBND Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định về phong trào thi đua “Bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 – 2025
28/06/202133/2021/QĐ-UBND Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định phong trào thi đua “Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai” giai đoạn 2021-2025
28/06/202134/2021/QĐ-UBND Quyết định số 34/2021/QĐ-UBND V/v sửa đổi một số nội dung tại Điều 3 của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 của UBND tỉnh Lào Cai
123