Thứ bảy, 25/1/2020

NĂM 2016 >Công báo số 06
Số / Ký hiệu(nhập gần đúng):  
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang
31/3/2016

Số 06                                                         Ngày 04 tháng 5 năm 2016

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Lào Cai

3
15/4/2016

Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai

79
21/4/2016

Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của bản Quy định áp dụng đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 25/4/2015 của UBND tỉnh Lào Cai

84
21/4/2016

Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ban hàn Quy định về việc quản lý, sử dụng tiền, tài sản dâng cúng, công đức, tài trợ cho các đền đã được xếp hạng di tích trên địa bàn tỉnh Lào Cai

87
15/4/2016

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

Quyết định số 05/QĐ-UBND về việc thành lập Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai

93
14/4/2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Quyết định số 1077/QĐ-UBND về việc công thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai

 

97
Trang chủ |  Giới thiệu |  Tin tức sự kiện |  Liên hệ
VĂN PHÒNG UBND TỈNH LÀO CAI
Tel : +84 (020). 3846.848 - Fax: +84 (020). 3840. 006 - Địa chỉ : Đại Lộ Trần Hưng Đạo - Tp. Lào Cai
Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm CNTT & VT Lào Cai.
Email: KSTTHC-unbd@laocai.gov.vn - Website: http://thutuchanhchinh.laocai.gov.vnTin hot online